Cyklostezka Mechu a Perníku

Labská stezka je koncipována jako mezinárodní cyklotrasa č. 2 vedoucí od pramene řeky Labe k jejímu ústí přes území Čech a Německa. Cílem projektu je vést trasu podél řeky Labe a zpřístupnit tak území polabské krajiny a umožnit prostupnost krajiny.

Svazek Obcí

Svazek obcí byl založen za účelem realizace stavby cyklostezky mezi městy Hradec Králové a Pardubice za podpory dotčených měst a obcí na trase. Stálými členy svazku obcí jsou město Hradec Králové, Vysoká nad Labem, Opatovice nad Labem, Bukovina nad Labem, Dříteč, Němčice, Ráby, Staré Hradiště a Pardubice.


Vnitřními kontrolními orgány svazku obcí jsou výkonný ředitel, jehož funkci zastupuje starosta obce Vysoká nad Labem Ing. Jiří Horák, výkonný výbor a valná hromada. Se svazkem aktivně spolupracují projektový manažer, právní zastoupení, účetní zastoupení  a v neposlední řadě koordinátor dotací.

Svazek obcí je výraznou měrou podporován Královéhradeckým a Pardubickým krajem.

Projekt

Začátek trasy je umístěn do oblasti soutoku řek Labe a Orlice v Hradci Králové. Od tohoto místa je trasa vedena až do oblasti Třebše, kde navazuje na první plánovaný úsek nové cyklostezky z Hradce Králové do Vysoké nad Labem.

Tento úvodní 5 km dlouhý úsek je veden souběžně s řekou až k jezu u Vysoké nad Labem, kde současně kříží silnice mezi Opatovicemi a Vysokou nad Labem. Od tohoto křížení je provedeno samostatné napojení obce Vysoká končící u nově vybudované tělocvičny v obci.

Druhý úsek bude propojovat jez u Vysoké s Opatovicemi nad Labem. Trasa je vedena po mostu, za kterým je stočena doleva směrem k lesu a následně poběží podél horkovodu směrem k podjezdu do obce Opatovice, kde se napojí na místí komunikaci.

Právě zde začíná třetí nejdelší úsek trasy Opatovice nad Labem - Dříteč. Samotný úsek je veden z Opatovic za elektrárnou s přemostěním zpět na levý břeh u elektrárenského mostu a násedně dolů podél řeky do obce Dříteč. Právě přemostění za elektrárnou bude vytvářet nové cyklistické propojení břehů v tomto nejdelším úseku trasy.


Nejkratší etapa je spojnice obcí Dříteč a Nemčice, která v sobě nicméně obsahuje i přípravu na nové cyklistické přemostění níže po proudu pod stávajícím mostem. Toto bezmála 1 km dlouhé propojení obcí je vedeno od čistírny odpadních vod v Dřítči podél řeky směrem ke stávajícímu kamennému mostu přes Labe. Dále pokračuje po stávající silnici k Obecnímu úřadu v Němčicích odkud je nově navrženo cyklistické propojení směrem k Hradu Kunětická hora a ukončeno u stávající hospody pod hradem. 

Pro samotné zlepšení podmínek na trase se dále snažíme společně s Krajským úřadem Pardubice a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje řešit křižovatku před hospodou u Hradu Kunětická Hora, včetně úpravy silnice směrem do obce Ráby. Také je naším cílem napojení obce Kunětice a vytvoření vazby cyklistické Labské stezky - Kunětice - Sezemice. Neméně podstatné je řešení přeložky cyklostezky za obcí Brozany mimo její zastavěnou část.


Výstavba úseku Hradec Králové - Vysoká nad Labem

Výstavba úseku Hradec Králové - Vysoká nad Labem


56 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše